İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS)

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU

İrritabl Bağırsak Sendromunun bazı semptomları IgG gıda alerjilerinin eseri olabilir

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) yoğun bir huzursuzluk ve strese neden olur, bazı insanları tümüyle yaşamın dışına bile itebilir. İnsanlar çalışamaz, sosyal hayata katılamaz, hatta kısa mesafeler arasında bile yolculuk yapamazlar.

Şikayetlerin yoğunluğu kişiden kişiye değişir. Yıllar geçtikçe artabilir. Bazı hastalarda  IBS ara sıra ortaya çıkan hafif semptomlar halinde seyrederken; bazı hastalar sürekli ve şiddetli bir rahatsızlık şeklinde seyreder. IBS herhangi bir işaret vermeden ortaya çıkabildiği gibi, örneğin bir bağırsak enfeksiyonundan sonra da ortaya çıkabilir. Kişinin yaşam kalitesi çoğu zaman dikkat çekici bir şekilde bozulur.

Tedavi çoğunlukla, semptomların kontrol altında tutulmasını sağlayan dışkı yumuşatıcı ve laksatif türü ilaçlardan oluşur. Semptomlar çoğu zaman belirli gıdaların tüketilmesine bağlandığı için, IBS’si olan kişiler sık sık, günlük beslenmelerini ciddi bir şekilde kısıtlayan karmaşık diyet planları geliştirirler.

Bir IgG gıda alerji testi ve ardından yapılacak bir eliminasyon ve provakasyon diyeti bu konuda ilginç bir yaklaşım olabilir. ImuPro size, alınan test sonuçları ışığında, diyetinizde son derece titiz değişikliklere gitme olanağı sağlar. Daha fazla bilgi edin.

IBS’de Yaygın Semptomlar

 • Kabızlık ve ishal (bazan dönüşümlü olarak)
 • Mide ağrısı
 • Abdominal ağrı
 • Şişkinlik
 • Kramplar
 1. IBS ve IgG gıda alerjisi hakkında daha fazla bilgi

  IBS’nin teşhisi

  IBS teşhisinde henüz spesifik bir yöntem yoktur. Tanılama, eleme prensibi yardımıyla yapılır. Yani, doktor veya terapist hastanın şikayetlerinin arkasında başka bir hastalık olup olmadığını araştırır.

   

   

  IBS’nin nedenleri

  IBS’nin nedenleri henüz ortaya konamamıştır; tekrar tekrar yapılan araştırmalar, IBS semptomlarının çeşitli nedenleri olduğunu göstermektedir. Ancak, olası tetikleyicilerden birinin, düşük yoğunluklu bir inflamatuvar durum olabileceği tartışılmaktadır. Bir gıdaya karşı yüksek düzeyde üretilen spesifik IgG antikorları bu tür inflamasyonlara neden olabilir. Günümüzde artık bazı IBS semptomlarının IgG gıda alerjilerinin (tip III) bir sonucu olduğuna inanmak için haklı nedenlerimiz vardır. Eğer belli gıdalara karşı vücudumuz gerçekten  bir immün yanıt geliştiriyorsa, bu spesifik gıdalar ImuPro testi ile tespit edilebilir. Ve test sonucuna göre düzenlenecek bir eliminasyon diyeti IBS semptomlarını önemli ölçüde azaltabilir. 

   

  IBS ve IgG’lere bilimsel yaklaşım

  Gıdalara karşı üretilen yüksek IgG antikor düzeyleri ile IBS arasında bağlantı olduğunu gösteren birçok araştırma vardır. Bunlardan biri “İrritabl Bağırsak Sendromunda IgG antikorlarına dayalı gıda eliminasyonu: randomize kontrollü bir deney” (Food elimination based on IgG antibodies in Irritable Bowel Syndrome: a randomised controlled trial), Atkinson ve diğerleri 2003 (Gut 2004; 53: 1459-1464) isimli çalışmadır. Katılımcılar hafif IBS’si olan hastalardan oluşuyordu; hiçbirine de çölyak hastalığı, laktoz intoleransı veya başka, daha ciddi bir hastalık teşhisi konmamıştı. Araştırma gruplarından biri 12 haftalık bir yalancı diyet programı uygularken, diğeri, IgG düzeyi yüksek çıkan gıdaların dışarıda bırakıldığı bir diyet programı uyguladı. IgG testine dayalı bir eliminasyon diyeti yapan hastaların sağlık durumu ve irritabl bağırsak sendromlarının önemli ölçüde düzeldiği gözlendi.

  Hon Guo ve diğerleri tarafından yapılan “İshalli İrritabl Bağırsak Sendromunda gıdalarla bağlantılı İmmünoglobülin G antikorlarına göre gıda eliminasyonlarının değeri” (The value of eliminating foods according to food-specific Immunoglobulin G antibodies in Irritable Bowel Syndrome with diarrhoea), 2010 (The Journal of International Medical Research 2012; 40:204-210) isimli bir araştırmada da benzer sonuçlara varılmaktadır. IBS semptomları (ishalle birlikte) olan 77 hasta, IBS’si olmayan 26 kişilik bir hasta grubuyla karşılaştırıldı; IBS’si olmayan hasta grubuyla kıyaslandığında, IBS grubunda, IgG antikor düzeyi yüksek hastaların oranı önemli ölçüde daha yüksekti. Hastanın yüksek miktarlarda IgG antikoru üreterek reaksiyon verdiği gıda maddelerine göre düzenlenen bir eliminasyon diyetinin, irritabl bağırsak semptomlarında önemli bir azalmaya yol açtığı gözlendi. Son olarak migren ve IBS’si olan hastalarda ImuPro testiyle yapılan çift kör, çapraz bir araştırmada, 10 gün içinde abdominal ağrılarda %44 ve IBS semptomlarında %42 azalma saptandı. (Headache 2013 Mar; 53(3):514-25)

İLGİLİ LİNKLER